Pancasila

KUMPULAN SOAL UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 
===================================================================
	MATA UJIAN		: PANCASILA
	TINGKAT			: SARJANA/DIPLOMA
	HARI/TANGGAL		:  
	LOKASI WAKTU		: 60 MENIT
===================================================================

PETUNJUK :
Pilihlah jawaban yang paling benar pada lembar jawaban yang tersedia.


1. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai
a. Dasar negara
b. Dasar kenegaraan
c. Dasar beragama
d. Dasar ketatanegaraan

Answer: a

2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam
a. Pidato Bung Karno
b. Prolamasi 17 Agustus 1945
c. Pembukaan UUD 1945
d. Piagam Jakarta

Answer: c

3. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai
a. Sumber dari segala sumber hukum
b. Hukum tertinggi di Indonesia
c. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
d. Setingkat dengan UUD 1945

Answer: a

4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan:
a. Pandangan hidup
b. Falsafah dan dasar negara
c. Sumber hukum
d. Semua benar

Answer: a

5. tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada :
a. TAP MPR RI No.II/MPR/1978
b. INPRES No.12 Tahun 1968
c. UU No.5 Tahun 1985
d. TAP MPR No.I/MPR/1983

Answer: d

6. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila,yaitu:
a. Sila kedua
b. Sila ketiga
c. Sila keempat
d. Sila kelima


Answer: a

7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila kelima

Answer: b

8. Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI No.11/MPR/1978 berarti:
a. Bebas menafsirkan Pancasila
b. Pancasila menjadi idak bemakna
c. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan
d. Pancasila tinggal sejarah

Answer: c

9. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada:
a. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut
b. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasil
c. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya
d. Kekuatan TNI

Answer: b

10. Pnacasil ayng benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam:
a. Pembukaan UUD 1945
b. Konstitusi RIS
c. TAP MPR RI No.II/MPR/1978
d. Buku Sutasoma

Answer: a

11. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasil adalah
a. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat moden
b. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama
c. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri
d. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing

Answer: c

12. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal
a. 2 Maret 1978
b. 4 Maret 1978
c. 12 Maret 1978
d. 22 Maret 1978

Answer: d

13. Dalam rangka membina rasa nasionali di kalanganmasyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal dibawah ini, kecuali ...
a. Patriotisme
b. Sukurisme
c. Chauvimisme
d. Ekstrimisme

Answer: a

14. Keseimbangan antara hak dankewajiban mengandung pengertian bahwa :
a. Mengaur batas hak asasi manusia
b. Mengatur kepentingan bersama
c. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia
d. Hak asasi manusia setiap manusia

Answer: c

15. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yanglebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri.Untuk itu perlu sikap dan perbuatan ...
a. Meghormati hak-hak orang lain
b. Semangat perjuangan yang tinggi
c. Tekad yang bulat
d. Pengendalian diri

Answer: a

16. Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengamalan untuk sila 
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat

Answer: b

17. Pancasila sebagai Dasar Negara kit tedapat dalam pembukaan UUD 1045 yang ditetapkan pada tanggal...
a. 1 Juni 1945
b. 22 Juni 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 17 Agustus 1945

Answer: c

18. Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua bada,yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada:
a. 9 Agustus 1945
b. 1 Juni 1945
c. 17 Agustus 1845
d. 18 Agustus 1945

Answer: a

19. Beribadah dan menganu suatu aama atau kepecayaan adalah merupakan asasi ..
a. Pribadi
b. Perlakuan dan perlindungn
c. Politik
d. Sosial budaya

Answer: a

20. Secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara republik Indonesia pada tanggal:
a. 1 Juni 1945
b. 17 Agustus 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 20 Agustus 1945

Answer: c

21. Kekuasaan Negara yag tertinggi berada di tangan ...
a. Presiden
b. Presiden dan wakil presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Majlis Permusyawarata Rakyat

Answer: d

22. Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu ...
a. PPKI
b. DPR
c. BPUPKI
d. MPR

Answer: c

23. Landasan idiil negara kita adalah...
a. UUD 1945
b. Tap MPR
c. Pancasila
d. Proklamasi Kemerdekaan

Answer: c

24. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas, sebagai mana tercantum dibawah ini, kecuali causa ...
a. Prima
b. Materialis
c. Formalis
d. Efisien

Answer: b

25. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan dan rekigius yang teranhgkum pada ...
a. Ma Lima
b. Sutasoma
c. Tripakara
d. Gotong royong

Answer: d

26. Bangsa Indonesia melakukan hubungandan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan cerminan
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat

Answer: b

27. Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dariluar maupun dari dalam yang langsung maupun tidaklangsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional, disebut dengan...
a. Ketahanan nasional
b. Keuletan nasional
c. Integritas nnasional
d. Identitas nasional

Answer: a

28. Berikut ini merupakan asas pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia,  kecuali ....
a. Kesejahteraan dan keamanan
b. Memperkuat rasa keadilan
c. Kekeluargaan
d. Mawas diri

Answer: b

29. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan
a. Kebudayaan
b. Kepercayaan
c. Ideologi
d. Struktur sosial

Answer: a

30. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan..
a. TAP MPR
b. Keputusan presiden
c. Pancasila dan UUD 1945
d. Wilayah Indenesia

Answer: c